ZA PRIMARNU SELEKCIJU SEKUNDARNIH SIROVINA » Dimenzija

KONTEJNERI ZA PRIMARNU SELEKCIJU
SEKUNDARNIH SIROVINA

Postoji više vrsta kanti i kontejnera: za prikupljanje papirnog otpada, stakla i prikupljanje
PET ambalaže.

Preuzmi tehničke karakteristike (137KB)